Bursa Szkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11 (Dzielnica Karsznice), tel/fax (43) 823-30-77

Bursa Spot

Regulamin Bursa Spot


Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g/n świadczonych przez Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli (zwanym dalej ZBSiSSM) użytkownikom (zwanym dalej Użytkownikiem lub Użytkownikami).


§1 Postanowienia ogólne
 1. Sieć bezprzewodowa o identyfikatorze sesji SSID: Bursa Spot przeznaczona jest wyłącznie dla nauczycieli, uczniów i pracowników ZBSiSSM korzystających z Internetu w celach edukacyjnych.
 2. Dostęp do sieci jest szyfrowany hasłem WPA2-PSK (WiFi Protected Access) w standardzie IEEE 802.11i.
 3. Sieć składa się z 4 punktów dostępowych pracujących na tym samym SSID w zakresie pasma 2,4 GHz. Karta WiFi Użytkownika powinna być skonfigurowana odpowiednio do nadawanego sygnału Bursa Spot.
 4. Przepustowość łącza jest ograniczona do 5 Mbps (download) i 0,3 Mbps (upload).
 5. Przed skorzystaniem z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g/n każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§2 Wyłączenie odpowiedzialności ZBSiSSM
 1. ZBSiSSM nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. ZBSiSSM nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. ZBSiSSM nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 4. ZBSiSSM nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.
 5. ZBSiSSM nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 6. ZBSiSSM nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

  1. utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
  2. ujawnienie danych Użytkownika,
  3. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

 7. ZBSiSSM nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.


§3 Obowiązki Użytkowników sieci Bursa Spot

Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g/n odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 1. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej (WLAN) "Bursa Spot" oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:

  1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
  3. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  4. transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
  5. próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet,
  6. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  7. obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP oraz korzystania z sieci p2p itp.

 3. Użytkownikowi nie wolno używać sieci punktów dostępowych, o której mowa w niniejszym Regulaminie, do budowania stałych podsieci. Poprzez stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym komputerom przez okres dłuższy niż 1 dzień w tygodniu.
 4. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, ZBSiSSM ma prawo obniżyć przepustowość łącza, a w przypadku kontunuowania przez niego działań sprzecznych z regulaminem do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej WLAN "Bursa Spot".
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 6. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie hasła Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


§4 Postanowienia końcowe
 1. ZBSiSSM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.